Internetový ceník Jak nakupovat Nákupní řád Reklamační řád Kontakty
         
   

Reklamační řád

Domény
Fakt s roční aktualizací v ceně - Email
Fakt - roční aktualizace - Email
Fakt - elektronická evidence tržeb
Tonery - ActiveJet
Foto a video
GSM telefony
Herní zóna
Chytrá domácnost
Kabely, adaptéry a konektory
Komponenty PC/Notebooky
Monitory a projekční zařízení
Paměťová úložiště, média CD/DVD/BR
PC, notebooky, tablety
Počítačové příslušenství
Servery, storage a racky
Síťové prvky
Služby
Software
Spotřební elektronika
Tiskárny a kancelářské vybavení
Zábava
Záložní zdroje (UPS) a přepěťové ochrany

Všeobecné ustanovení

 Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Záruční list je zasílán přímo se zbožím. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu.

 Záruční podmínky 

 Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na faktuře (dodacím listu). Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 

 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí. 

 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 

 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu. 

 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami. 

 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 

 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 

 • Zboží bylo poškozeno živly. 

 V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Kupující je povinen:

 • Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení 

 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče 

 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. 

 • V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat. 

 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno.

 • Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. 

 • Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech (u zboží SIMM, CPU a HDD obalech odpovídajících charakteru zboží), musí být s kompletní dokumentací, doplňky a softwarem a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky od dealera. 

Postup reklamace

 Zajišťujeme záruční servis všeho zboží, se kterým obchodujeme či jsme v minulosti obchodovali. Výjimku tvoří zboží značek, které disponují vlastními servisními středisky například Asus, Sony apod. Reklamaci takového zboží prosím uplatněte přímo v autorizovaném servisu značky.

 Reklamace zboží řešíme nejčastěji opravou, není-li tato možná, výměnou za zboží stejných parametrů. Když to není možné, vystavujeme dobropis. Reklamace se snažíme vyřešit v nejkratším možném termínu ve lhůtě do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. CompCity je oprávněna k prodloužení uvedené lhůty (např. zasílání zboží k výrobci v zahraničí, nutnost delšího testování u dodavatele atd).

 Vytvoření reklamačního čísla RMA:

Pro správný průběh reklamace je nutné vygenerovat reklamační číslo tzv. RMA. Zboží bez reklamačního čísla jsme vám oprávněni vrátit zpět na vaše náklady. RMA získáte zasláním e-mailu na adresu reklamačního oddělení s tímto obsahem:

Komu: reklamace@compcity.cz

Předmět: Žádost o přidělení RMA čísla

Text:       Číslo faktury:
               Číslo reklamovaného zboží:
               Název zboží:
               Den zakoupení:
               Dodací adresa pro zaslání vyřízené reklamace:
               Kontakt (jméno, telefon): 
               Popis závady:

 Zaslání zboží reklamačnímu oddělení:

Viditelně označit balík přiděleným RMA číslem. 
Přiložit do balíku vytištěný e-mail s přiděleným RMA.
Zaslat zboží v kompletním balení tj. reklamované zboží musí být v originálním obalu včetně manuálů,
instalačních médií, pokud není v e-mailu s přiděleným RMA uvedeno jinak.
Přiložit originál záručního listu výrobce, pokud je součástí balení.
V případě opakované reklamace předložit i doklady o předchozích záručních opravách provedených
v servisních střediscích.
Zaslat zboží opatřené originálními nálepkami (sériová čísla, záruční přelepky aj.), které nesmí být poškozeny nebo odstraněny.
Díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem.
Zasílané zboží zabalte a zabezpečte proti poškození tak, aby balení odpovídalo typu produktu.

 Doba platnosti reklamačního čísla:

 Pokud nebude na přidělené reklamační číslo do 14 dnů od jeho vystavení zasláno vadné zboží, je nutno zažádat o nové reklamační číslo (původní reklamační číslo bude po této lhůtě vyřazeno z evidence).

* Internetový ceník ke dni 08.01.2022